Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 09 07
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 373 202 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 317 000 197
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 955 14
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 243 046 183
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 705 −61
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 194 1 179
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 194 1 179
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 742 700 1 082
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 617 1 077
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 739 048 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 35 5
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 408 558
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 858 068 9 523
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 602 571 9 522
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 255 496 1
8 Valdžios skola eurais 24 461 0
9 Kitas turtas 247 226 119
Visas turtas 4 633 963 12 597
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 193 699 685
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 048 041 23 249
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 356 426 1 144
  2.2 Indėlių galimybė 691 414 22 630
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 202 −525
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 367 3 139
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 350 602 −9 124
  5.1 Valdžiai 224 896 −16 326
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 705 7 202
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 257 386 −10 115
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 301 358
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 992 −169
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 992 −169
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 138 0
10 Kiti įsipareigojimai 237 606 4 575
11 Perkainojimo sąskaitos 360 413 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 419 0
Visi įsipareigojimai 4 633 963 12 597