Eurosystemets konsoliderade balansräkning

7 september 2018
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 373.202 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 317.000 197
  2.1 Fordringar på IMF 73.955 14
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 243.046 183
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.705 −61
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.194 1.179
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.194 1.179
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 742.700 1.082
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.617 1.077
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 739.048 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 35 5
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.408 558
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.858.068 9.523
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.602.571 9.522
  7.2 Övriga värdepapper 255.496 1
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 24.461 0
9 Övriga tillgångar 247.226 119
Summa tillgångar 4.633.963 12.597
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.193.699 685
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.048.041 23.249
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.356.426 1.144
  2.2 Inlåningsfacilitet 691.414 22.630
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 202 −525
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.367 3.139
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 350.602 −9.124
  5.1 Offentliga sektorn 224.896 −16.326
  5.2 Övriga skulder 125.705 7.202
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 257.386 −10.115
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.301 358
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.992 −169
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 9.992 −169
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.138 0
10 Övriga skulder 237.606 4.575
11 Värderegleringskonton 360.413 0
12 Kapital och reserver 104.419 0
Summa skulder 4.633.963 12.597