Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

7 september 2018
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 373.202 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 317.000 197
  2.1 Vorderingen op het IMF 73.955 14
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 243.046 183
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.705 −61
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.194 1.179
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 19.194 1.179
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 742.700 1.082
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.617 1.077
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 739.048 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 35 5
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 31.408 558
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.858.068 9.523
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.602.571 9.522
  7.2 Overige effecten 255.496 1
8 Overheidsschuld, luidende in euro 24.461 0
9 Overige activa 247.226 119
Totaal activa 4.633.963 12.597
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.193.699 685
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.048.041 23.249
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.356.426 1.144
  2.2 Depositofaciliteit 691.414 22.630
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 202 −525
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.367 3.139
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 350.602 −9.124
  5.1 Overheid 224.896 −16.326
  5.2 Overige verplichtingen 125.705 7.202
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 257.386 −10.115
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.301 358
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.992 −169
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.992 −169
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.138 0
10 Overige passiva 237.606 4.575
11 Herwaarderingsrekeningen 360.413 0
12 Kapitaal en reserves 104.419 0
Totaal passiva 4.633.963 12.597