Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

7 września 2018
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 373.202 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 317.000 197
  2.1 Należności od MFW 73.955 14
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 243.046 183
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.705 −61
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.194 1.179
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.194 1.179
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 742.700 1.082
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.617 1.077
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 739.048 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 35 5
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.408 558
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.858.068 9.523
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.602.571 9.522
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 255.496 1
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 24.461 0
9 Pozostałe aktywa 247.226 119
Aktywa razem 4.633.963 12.597
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.193.699 685
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.048.041 23.249
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.356.426 1.144
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 691.414 22.630
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 202 −525
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.367 3.139
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 350.602 −9.124
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 224.896 −16.326
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.705 7.202
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 257.386 −10.115
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.301 358
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.992 −169
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.992 −169
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.138 0
10 Pozostałe pasywa 237.606 4.575
11 Różnice z wyceny 360.413 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.419 0
Pasywa razem 4.633.963 12.597