Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

27. októbra 2017
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 044 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 295 451 −1 948
  2.1 Pohľadávky voči MMF 72 933 −87
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 222 518 −1 861
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 565 1 771
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 450 −1 823
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 450 −1 823
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 769 353 1 141
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 311 1 490
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 763 714 −362
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 328 13
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 55 422 −1 251
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 560 020 12 618
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 278 409 13 304
  7.2 Ostatné cenné papiere 281 611 −686
8 Dlh verejnej správy v eurách 25 673 0
9 Ostatné aktíva 236 244 −2 691
Aktíva spolu 4 371 222 7 814
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 145 292 2 327
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 950 384 36 674
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 312 124 50 457
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 638 258 −13 778
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 254 1 475
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 327 605 −29 506
  5.1 Verejná správa 205 084 −28 446
  5.2 Ostatné záväzky 122 521 −1 060
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 171 647 −3 472
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 531 597
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 346 −1 042
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 346 −1 042
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 649 0
10 Ostatné záväzky 224 271 760
11 Účty precenenia 364 946 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 102 297 0
Pasíva spolu 4 371 222 7 814