Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

27 oktober 2017
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.044 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 295.451 −1.948
  2.1 Vorderingen op het IMF 72.933 −87
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 222.518 −1.861
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.565 1.771
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.450 −1.823
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 15.450 −1.823
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 769.353 1.141
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.311 1.490
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 763.714 −362
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 328 13
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 55.422 −1.251
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.560.020 12.618
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.278.409 13.304
  7.2 Overige effecten 281.611 −686
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.673 0
9 Overige activa 236.244 −2.691
Totaal activa 4.371.222 7.814
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.145.292 2.327
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.950.384 36.674
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.312.124 50.457
  2.2 Depositofaciliteit 638.258 −13.778
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.254 1.475
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 327.605 −29.506
  5.1 Overheid 205.084 −28.446
  5.2 Overige verplichtingen 122.521 −1.060
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 171.647 −3.472
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.531 597
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.346 −1.042
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.346 −1.042
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.649 0
10 Overige passiva 224.271 760
11 Herwaarderingsrekeningen 364.946 0
12 Kapitaal en reserves 102.297 0
Totaal passiva 4.371.222 7.814