Eurosystemets konsoliderade balansräkning

27 oktober 2017
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.044 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 295.451 −1.948
  2.1 Fordringar på IMF 72.933 −87
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 222.518 −1.861
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.565 1.771
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.450 −1.823
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.450 −1.823
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 769.353 1.141
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.311 1.490
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 763.714 −362
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 328 13
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 55.422 −1.251
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.560.020 12.618
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.278.409 13.304
  7.2 Övriga värdepapper 281.611 −686
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.673 0
9 Övriga tillgångar 236.244 −2.691
Summa tillgångar 4.371.222 7.814
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.145.292 2.327
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.950.384 36.674
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.312.124 50.457
  2.2 Inlåningsfacilitet 638.258 −13.778
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.254 1.475
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 327.605 −29.506
  5.1 Offentliga sektorn 205.084 −28.446
  5.2 Övriga skulder 122.521 −1.060
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 171.647 −3.472
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.531 597
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.346 −1.042
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.346 −1.042
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.649 0
10 Övriga skulder 224.271 760
11 Värderegleringskonton 364.946 0
12 Kapital och reserver 102.297 0
Summa skulder 4.371.222 7.814