Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

27. oktober 2017
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.044 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 295.451 −1.948
  2.1 Terjatve do MDS 72.933 −87
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 222.518 −1.861
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 34.565 1.771
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.450 −1.823
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.450 −1.823
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 769.353 1.141
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.311 1.490
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 763.714 −362
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 328 13
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 55.422 −1.251
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.560.020 12.618
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.278.409 13.304
  7.2 Drugi vrednostni papirji 281.611 −686
8 Javni dolg v eurih 25.673 0
9 Druga sredstva 236.244 −2.691
Skupaj sredstva 4.371.222 7.814
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.145.292 2.327
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.950.384 36.674
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.312.124 50.457
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 638.258 −13.778
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.254 1.475
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 327.605 −29.506
  5.1 Sektor država 205.084 −28.446
  5.2 Druge obveznosti 122.521 −1.060
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 171.647 −3.472
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.531 597
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.346 −1.042
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.346 −1.042
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.649 0
10 Druge obveznosti 224.271 760
11 Računi prevrednotenja 364.946 0
12 Kapital in rezerve 102.297 0
Skupaj obveznosti 4.371.222 7.814