Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

27 октомври 2017 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 044 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 295 451 −1 948
  2.1 Вземания от МВФ 72 933 −87
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 222 518 −1 861
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 565 1 771
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 450 −1 823
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 450 −1 823
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 769 353 1 141
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 311 1 490
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 763 714 −362
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 328 13
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 55 422 −1 251
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 560 020 12 618
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 278 409 13 304
  7.2 Други ценни книжа 281 611 −686
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 673 0
9 Други активи 236 244 −2 691
Общо активи 4 371 222 7 814
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 145 292 2 327
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 950 384 36 674
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 312 124 50 457
  2.2 Депозитно улеснение 638 258 −13 778
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −4
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 254 1 475
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 327 605 −29 506
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 205 084 −28 446
  5.2 Други задължения 122 521 −1 060
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 171 647 −3 472
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 531 597
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 346 −1 042
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 346 −1 042
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 649 0
10 Други задължения 224 271 760
11 Сметки за преоценка 364 946 0
12 Капитал и резерви 102 297 0
Общо пасиви 4 371 222 7 814