Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

27 Οκτωβρίου 2017
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 379.044 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 295.451 −1.948
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 72.933 −87
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 222.518 −1.861
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 34.565 1.771
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.450 −1.823
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.450 −1.823
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 769.353 1.141
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 5.311 1.490
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 763.714 −362
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 328 13
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 55.422 −1.251
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.560.020 12.618
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.278.409 13.304
  7.2 Λοιποί τίτλοι 281.611 −686
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.673 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 236.244 −2.691
Σύνολο ενεργητικού 4.371.222 7.814
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.145.292 2.327
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.950.384 36.674
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.312.124 50.457
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 638.258 −13.778
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 −4
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 8.254 1.475
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 327.605 −29.506
  5.1 Γενική κυβέρνηση 205.084 −28.446
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 122.521 −1.060
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 171.647 −3.472
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 9.531 597
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.346 −1.042
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.346 −1.042
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.649 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 224.271 760
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 364.946 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 102.297 0
Σύνολο παθητικού 4.371.222 7.814