Eurosystemets konsoliderede balance

27. oktober 2017
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.044 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 295.451 −1.948
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 72.933 −87
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 222.518 −1.861
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 34.565 1.771
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.450 −1.823
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.450 −1.823
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 769.353 1.141
  5.1 Primære markedsoperationer 5.311 1.490
  5.2 Langfristede markedsoperationer 763.714 −362
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 328 13
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 55.422 −1.251
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.560.020 12.618
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.278.409 13.304
  7.2 Andre værdipapirer 281.611 −686
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.673 0
9 Andre aktiver 236.244 −2.691
Aktiver i alt 4.371.222 7.814
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.145.292 2.327
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.950.384 36.674
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.312.124 50.457
  2.2 Indlånsfacilitet 638.258 −13.778
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.254 1.475
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 327.605 −29.506
  5.1 Offentlig forvaltning og service 205.084 −28.446
  5.2 Andre forpligtelser 122.521 −1.060
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 171.647 −3.472
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.531 597
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.346 −1.042
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.346 −1.042
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.649 0
10 Andre forpligtelser 224.271 760
11 Revalueringskonti 364.946 0
12 Kapital og reserver 102.297 0
Passiver i alt 4.371.222 7.814