Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

27. října 2017
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 044 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 295 451 −1 948
  2.1 Pohledávky za MMF 72 933 −87
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 222 518 −1 861
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 565 1 771
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 450 −1 823
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 450 −1 823
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 769 353 1 141
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 311 1 490
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 763 714 −362
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 328 13
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 55 422 −1 251
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 560 020 12 618
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 278 409 13 304
  7.2 Ostatní cenné papíry 281 611 −686
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 673 0
9 Ostatní aktiva 236 244 −2 691
Aktiva celkem 4 371 222 7 814
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 145 292 2 327
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 950 384 36 674
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 312 124 50 457
  2.2 Vkladová facilita 638 258 −13 778
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 254 1 475
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 327 605 −29 506
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 205 084 −28 446
  5.2 Ostatní závazky 122 521 −1 060
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 171 647 −3 472
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 531 597
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 346 −1 042
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 346 −1 042
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 649 0
10 Ostatní závazky 224 271 760
11 Účty přecenění 364 946 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 102 297 0
Pasiva celkem 4 371 222 7 814