Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

27 października 2017
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.044 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 295.451 −1.948
  2.1 Należności od MFW 72.933 −87
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 222.518 −1.861
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.565 1.771
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.450 −1.823
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.450 −1.823
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 769.353 1.141
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.311 1.490
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 763.714 −362
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 328 13
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 55.422 −1.251
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.560.020 12.618
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.278.409 13.304
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 281.611 −686
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.673 0
9 Pozostałe aktywa 236.244 −2.691
Aktywa razem 4.371.222 7.814
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.145.292 2.327
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.950.384 36.674
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.312.124 50.457
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 638.258 −13.778
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.254 1.475
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 327.605 −29.506
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 205.084 −28.446
  5.2 Pozostałe zobowiązania 122.521 −1.060
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 171.647 −3.472
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.531 597
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.346 −1.042
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.346 −1.042
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.649 0
10 Pozostałe pasywa 224.271 760
11 Różnice z wyceny 364.946 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.297 0
Pasywa razem 4.371.222 7.814