Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2017 10 27
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 044 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 295 451 −1 948
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 933 −87
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 222 518 −1 861
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 565 1 771
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 450 −1 823
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 450 −1 823
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 769 353 1 141
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 311 1 490
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 763 714 −362
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 328 13
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 55 422 −1 251
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 560 020 12 618
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 278 409 13 304
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 281 611 −686
8 Valdžios skola eurais 25 673 0
9 Kitas turtas 236 244 −2 691
Visas turtas 4 371 222 7 814
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 145 292 2 327
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 950 384 36 674
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 312 124 50 457
  2.2 Indėlių galimybė 638 258 −13 778
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 254 1 475
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 327 605 −29 506
  5.1 Valdžiai 205 084 −28 446
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 521 −1 060
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 171 647 −3 472
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 531 597
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 346 −1 042
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 346 −1 042
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 649 0
10 Kiti įsipareigojimai 224 271 760
11 Perkainojimo sąskaitos 364 946 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 297 0
Visi įsipareigojimai 4 371 222 7 814