Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

27.10.2017.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 044 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 295 451 −1 948
  2.1 SVF debitoru parādi 72 933 −87
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 222 518 −1 861
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 565 1 771
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 450 −1 823
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 450 −1 823
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 769 353 1 141
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 311 1 490
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 763 714 −362
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 328 13
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 55 422 −1 251
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 560 020 12 618
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 278 409 13 304
  7.2 Pārējie vērtspapīri 281 611 −686
8 Valdības parāds euro 25 673 0
9 Pārējie aktīvi 236 244 −2 691
Kopā aktīvi 4 371 222 7 814
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 145 292 2 327
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 950 384 36 674
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 312 124 50 457
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 638 258 −13 778
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 254 1 475
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 327 605 −29 506
  5.1 Saistības pret valdību 205 084 −28 446
  5.2 Pārējās saistības 122 521 −1 060
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 171 647 −3 472
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 531 597
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 346 −1 042
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 346 −1 042
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 649 0
10 Pārējās saistības 224 271 760
11 Pārvērtēšanas konti 364 946 0
12 Kapitāls un rezerves 102 297 0
Kopā pasīvi 4 371 222 7 814