Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 augustus 2017

8 augustus 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 augustus 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 260 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

3 augustus 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 5,6 miljard naar EUR 286,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,4 miljard naar EUR 1.144,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 92,2 miljard naar EUR 147,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 40,9 miljard naar EUR 151,8 miljard. Op woensdag 2 augustus 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 7,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 4,3 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 621,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 583,5 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 9 miljard naar EUR 2.128,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 4 augustus 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,5 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 4,9 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 225,6 miljard

+EUR 0,5 miljard

-

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,7 miljard

+EUR 0,2 miljard

-EUR 0,1 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 103,4 miljard

+EUR 1,5 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.671,0 miljard

+EUR 12,1 miljard

-EUR 0,2 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 91,2 miljard

-

-EUR 5,1 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 45,2 miljard naar EUR 1.245,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.092 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 299.240 −2.745
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.443 136
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 224.797 −2.881
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.917 3.018
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.432 −235
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.432 −235
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 773.145 −3.116
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 4.267 −3.083
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 768.704 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 174 −33
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 63.612 295
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.414.778 3.464
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.128.219 9.046
  7.2 Overige waardepapieren 286.559 −5.582
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.735 0
9 Overige activa 237.533 −2.477
Totaal activa 4.246.485 −1.795
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.144.744 2.403
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.867.265 83.019
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.245.898 45.200
  2.2 Depositofaciliteit 621.322 37.828
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 44 −9
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 10.436 862
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 273.731 −96.063
  5.1 Overheid 147.089 −92.188
  5.2 Overige verplichtingen 126.642 −3.874
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 175.760 6.466
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.889 2.722
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.528 −2.201
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.528 −2.201
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0
10 Overige passiva 224.219 997
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0
12 Kapitaal en reserves 102.296 0
Totaal passiva 4.246.485 −1.795

Contactpersonen voor de media