Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. august 2017

8. august 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. august 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 260 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

3. august 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

35 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 5,6 mia. euro til 286,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,4 mia. euro til 1.144,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 92,2 mia. euro til 147,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 40,9 mia. euro til 151,8 mia. euro. Onsdag den 2. august 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 7,3 mia. euro, og en ny på 4,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 621,3 mia. euro (mod 583,5 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 9 mia. euro til 2.128,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 4. august 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,5 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,9 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

225,6 mia. euro

+0,5 mia. euro

-

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,7 mia. euro

+0,2 mia. euro

-0,1 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

103,4 mia. euro

+1,5 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.671,0 mia. euro

+12,1 mia. euro

-0,2 mia. euro

Securities Markets Programme

91,2 mia. euro

-

-5,1 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 45,2 mia. euro til 1.245,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.092 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 299.240 −2.745
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.443 136
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 224.797 −2.881
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.917 3.018
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.432 −235
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.432 −235
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 773.145 −3.116
  5.1 Primære markedsoperationer 4.267 −3.083
  5.2 Langfristede markedsoperationer 768.704 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 174 −33
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 63.612 295
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.414.778 3.464
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.128.219 9.046
  7.2 Andre værdipapirer 286.559 −5.582
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 0
9 Andre aktiver 237.533 −2.477
Aktiver i alt 4.246.485 −1.795
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.144.744 2.403
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.867.265 83.019
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.245.898 45.200
  2.2 Indlånsfacilitet 621.322 37.828
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 44 −9
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 10.436 862
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 273.731 −96.063
  5.1 Offentlig forvaltning og service 147.089 −92.188
  5.2 Andre forpligtelser 126.642 −3.874
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 175.760 6.466
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 8.889 2.722
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.528 −2.201
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.528 −2.201
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 224.219 997
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.296 0
Passiver i alt 4.246.485 −1.795

Medie- og pressehenvendelser