Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. augustu 2017

8. augusta 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. augusta 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,2 mld. EUR na 260 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

3. augusta 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 5,6 mld. EUR na 286,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,4 mld. EUR na 1 144,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 92,2 mld. EUR na 147,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 40,9 mld. EUR na 151,8 mld. EUR. V stredu 2. augusta 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 7,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 4,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 621,3 mld. EUR (v porovnaní s 583,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 9 mld. EUR na 2 128,2 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 4. augustu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,5 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,9 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

225,6 mld. EUR

+0,5 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

103,4 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 671,0 mld. EUR

+12,1 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

91,2 mld. EUR

-5,1 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 45,2 mld. EUR na 1 245,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 092 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 299 240 −2 745
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 443 136
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 224 797 −2 881
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 917 3 018
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 432 −235
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 432 −235
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 773 145 −3 116
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 267 −3 083
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 768 704 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 174 −33
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 63 612 295
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 414 778 3 464
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 128 219 9 046
  7.2 Ostatné cenné papiere 286 559 −5 582
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 0
9 Ostatné aktíva 237 533 −2 477
Aktíva spolu 4 246 485 −1 795
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 144 744 2 403
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 867 265 83 019
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 245 898 45 200
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 621 322 37 828
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 44 −9
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 10 436 862
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 273 731 −96 063
  5.1 Verejná správa 147 089 −92 188
  5.2 Ostatné záväzky 126 642 −3 874
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 175 760 6 466
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 889 2 722
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 528 −2 201
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 528 −2 201
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 224 219 997
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 296 0
Pasíva spolu 4 246 485 −1 795

Kontakt pre médiá