Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. avgusta 2017

8. avgust 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. avgusta 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 260 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

3. avgust 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 5,6 milijarde EUR na 286,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,4 milijarde EUR na 1.144,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 92,2 milijarde EUR na 147,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 40,9 milijarde EUR na 151,8 milijarde EUR. V sredo, 2. avgusta 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 7,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 4,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 621,3 milijarde EUR (v primerjavi s 583,5 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 9 milijard EUR na 2.128,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 4. avgusta 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,5 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

4,9 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

225,6 milijarde EUR

+0,5 milijarde EUR

-

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,7 milijarde EUR

+0,2 milijarde EUR

–0,1 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

103,4 milijarde EUR

+1,5 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.671,0 milijarde EUR

+12,1 milijarde EUR

–0,2 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

91,2 milijarde EUR

-

–5,1 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 45,2 milijarde EUR na 1.245,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.092 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 299.240 −2.745
  2.1 Terjatve do MDS 74.443 136
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 224.797 −2.881
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 36.917 3.018
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.432 −235
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.432 −235
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 773.145 −3.116
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.267 −3.083
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 768.704 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 174 −33
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 63.612 295
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.414.778 3.464
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.128.219 9.046
  7.2 Drugi vrednostni papirji 286.559 −5.582
8 Javni dolg v eurih 25.735 0
9 Druga sredstva 237.533 −2.477
Skupaj sredstva 4.246.485 −1.795
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.144.744 2.403
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.867.265 83.019
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.245.898 45.200
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 621.322 37.828
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 44 −9
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 10.436 862
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 273.731 −96.063
  5.1 Sektor država 147.089 −92.188
  5.2 Druge obveznosti 126.642 −3.874
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 175.760 6.466
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.889 2.722
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.528 −2.201
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.528 −2.201
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0
10 Druge obveznosti 224.219 997
11 Računi prevrednotenja 371.913 0
12 Kapital in rezerve 102.296 0
Skupaj obveznosti 4.246.485 −1.795

Stiki za medije