Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 augusti 2017

8 augusti 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 4 augusti 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 260 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

3 augusti 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 5,6 miljarder EUR till 286,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 1 144,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 92,2 miljarder EUR till 147,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 40,9 miljarder EUR till 151,8 miljarder EUR. Onsdagen den 2 augusti 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 7,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 4,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 621,3 miljarder EUR (jämfört med 583,5 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 9 miljarder EUR till 2 128,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 4 augusti 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,5 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

4,9 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

225,6 miljarder EUR

+0,5 miljarder EUR

-

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,7 miljarder EUR

+0,2 miljarder EUR

-0,1 miljard EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

103,4 miljarder EUR

+1,5 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 671,0 miljarder EUR

+12,1 miljarder EUR

-0,2 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

91,2 miljarder EUR

-

-5,1 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 45,2 miljarder EUR till 1 245,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.092 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 299.240 −2.745
  2.1 Fordringar på IMF 74.443 136
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 224.797 −2.881
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.917 3.018
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.432 −235
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.432 −235
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 773.145 −3.116
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 4.267 −3.083
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 768.704 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 174 −33
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 63.612 295
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.414.778 3.464
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.128.219 9.046
  7.2 Andra värdepapper 286.559 −5.582
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.735 0
9 Övriga tillgångar 237.533 −2.477
Summa tillgångar 4.246.485 −1.795
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.144.744 2.403
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.867.265 83.019
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.245.898 45.200
  2.2 Inlåningsfacilitet 621.322 37.828
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 44 −9
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.436 862
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 273.731 −96.063
  5.1 Offentliga sektorn 147.089 −92.188
  5.2 Övriga skulder 126.642 −3.874
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 175.760 6.466
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.889 2.722
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.528 −2.201
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.528 −2.201
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0
10 Övriga skulder 224.219 997
11 Värderegleringskonton 371.913 0
12 Eget kapital 102.296 0
Summa skulder 4.246.485 −1.795

Kontakt för media