Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.8.2017

8.8.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.8.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 260 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

3.8.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 5,6 miljardilla eurolla 286,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,4 miljardilla eurolla 1 144,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 92,2 miljardilla eurolla 147,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 40,9 miljardilla eurolla 151,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.8.2017 erääntyi 7,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 4,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 621,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 583,5 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 9 miljardilla eurolla 2 128,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 4.8.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,5 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,9 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

225,6 miljardia euroa

+0,5 miljardia euroa

-

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,7 miljardia euroa

+0,2 miljardia euroa

-0,1 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

103,4 miljardia euroa

+1,5 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 671,0 miljardia euroa

+12,1 miljardia euroa

-0,2 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

91,2 miljardia euroa

-

-5,1 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 45,2 miljardilla eurolla 1 245,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 092 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 299 240 −2 745
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 443 136
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 224 797 −2 881
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 917 3 018
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 432 −235
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 432 −235
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 773 145 −3 116
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 267 −3 083
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 768 704 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 174 −33
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 63 612 295
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 414 778 3 464
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 128 219 9 046
  7.2 Muut arvopaperit 286 559 −5 582
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 0
9 Muut saamiset 237 533 −2 477
Vastaavaa yhteensä 4 246 485 −1 795
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 144 744 2 403
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 867 265 83 019
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 245 898 45 200
  2.2 Talletusmahdollisuus 621 322 37 828
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 44 −9
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 10 436 862
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 273 731 −96 063
  5.1 Julkisyhteisöt 147 089 −92 188
  5.2 Muut 126 642 −3 874
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 175 760 6 466
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 889 2 722
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 528 −2 201
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 528 −2 201
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 224 219 997
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 296 0
Vastattavaa yhteensä 4 246 485 −1 795

Yhteyshenkilöt