Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 4. kolovoza 2017.

8. kolovoza 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 4. kolovoza 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,2 mlrd. EUR na 260 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

3. kolovoza 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 5,6 mlrd. EUR na 286,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,4 mlrd. EUR na 1.144,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 92,2 mlrd. EUR na 147,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 40,9 mlrd. EUR na 151,8 mlrd. EUR. U srijedu, 2. kolovoza 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 7,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 4,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 621,3 mlrd. EUR (u odnosu na 583,5 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 9 mlrd. EUR na 2.128,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 4. kolovoza 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,5 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,9 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

225,6 mlrd. EUR

+0,5 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,7 mlrd. EUR

+0,2 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

103,4 mlrd. EUR

+1,5 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.671,0 mlrd. EUR

+12,1 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

91,2 mlrd. EUR

–5,1 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 45,2 mlrd. EUR na 1.245,9 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 092 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 299 240 −2 745
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 443 136
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 224 797 −2 881
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 36 917 3 018
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 16 432 −235
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 432 −235
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 773 145 −3 116
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 267 −3 083
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 768 704 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 174 −33
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 63 612 295
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 414 778 3 464
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 128 219 9 046
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 286 559 −5 582
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 0
9 Ostala imovina 237 533 −2 477
Ukupno imovina 4 246 485 −1 795
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 144 744 2 403
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 867 265 83 019
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 245 898 45 200
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 621 322 37 828
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 44 −9
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 10 436 862
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 273 731 −96 063
  5.1 Opća država 147 089 −92 188
  5.2 Ostale obveze 126 642 −3 874
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 175 760 6 466
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 889 2 722
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 528 −2 201
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 528 −2 201
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 224 219 997
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 296 0
Ukupno obveze 4 246 485 −1 795

Kontaktni podatci za medije