Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. august 2017

8. august 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

4. augustil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 260 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

3. august 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 5,6 miljardi euro võrra 286,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,4 miljardi euro võrra 1144,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 92,2 miljardi euro võrra 147,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 40,9 miljardi euro võrra 151,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. augustil 2017 möödus 7,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 4,3 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 621,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 583,5 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 9 miljardi euro võrra 2128,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 4. august 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,5 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,9 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

225,6 miljardit eurot

+0,5 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,7 miljardit eurot

+0,2 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

103,4 miljardit eurot

+1,5 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1671,0 miljardit eurot

+12,1 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

91,2 miljardit eurot

–5,1 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 45,2 miljardi euro võrra 1245,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 092 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 299 240 −2 745
  2.1 Nõuded RVFle 74 443 136
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 224 797 −2 881
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 917 3 018
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 432 −235
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 432 −235
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 773 145 −3 116
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 267 −3 083
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 768 704 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 174 −33
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 63 612 295
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 414 778 3 464
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 128 219 9 046
  7.2 Muud väärtpaberid 286 559 −5 582
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 0
9 Muud varad 237 533 −2 477
Varad kokku 4 246 485 −1 795
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 144 744 2 403
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 867 265 83 019
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 245 898 45 200
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 621 322 37 828
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 44 −9
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 10 436 862
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 273 731 −96 063
  5.1 Valitsussektor 147 089 −92 188
  5.2 Muud kohustused 126 642 −3 874
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 175 760 6 466
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 889 2 722
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 528 −2 201
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 528 −2 201
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 224 219 997
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 296 0
Kohustused kokku 4 246 485 −1 795

Kontaktandmed