Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 август 2017 г.

8 август 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 4 август 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 260 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

3 август 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 5,6 млрд. евро до 286,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,4 млрд. евро до 1144,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 92,2 млрд. евро до 147,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 40,9 млрд. евро до 151,8 млрд. евро. На 2 август 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 7,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 4,3 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (практически без изменение спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 621,3 млрд. евро (при 583,5 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 9 млрд. евро до 2128,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 4 август 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,5 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

4,9 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

225,6 млрд. евро

+0,5 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,7 млрд. евро

+0,2 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

103,4 млрд. евро

+1,5 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1671,0 млрд. евро

+12,1 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

91,2 млрд. евро

-5,1 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 45,2 млрд. евро до 1245,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 092 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 299 240 −2 745
  2.1 Вземания от МВФ 74 443 136
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 224 797 −2 881
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 917 3 018
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 432 −235
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 432 −235
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 773 145 −3 116
  5.1 Основни операции по рефинансиране 4 267 −3 083
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 768 704 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 174 −33
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 63 612 295
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 414 778 3 464
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 128 219 9 046
  7.2 Други ценни книжа 286 559 −5 582
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 735 0
9 Други активи 237 533 −2 477
Общо активи 4 246 485 −1 795
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 144 744 2 403
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 867 265 83 019
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 245 898 45 200
  2.2 Депозитно улеснение 621 322 37 828
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 44 −9
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 10 436 862
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 273 731 −96 063
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 147 089 −92 188
  5.2 Други задължения 126 642 −3 874
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 175 760 6 466
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 889 2 722
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 528 −2 201
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 528 −2 201
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0
10 Други задължения 224 219 997
11 Сметки за преоценка 371 913 0
12 Капитал и резерви 102 296 0
Общо пасиви 4 246 485 −1 795

Данни за контакт за медиите