Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. rugpjūčio 4 d.

2017 m. rugpjūčio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. rugpjūčio 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 260 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. rugpjūčio 3 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 286,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 1 144,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 92,2 mlrd. eurų – iki 147,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 40,9 mlrd. eurų – iki 151,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. rugpjūčio 2 d., baigėsi 7,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 4,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 621,3 mlrd. eurų (palyginti su 583,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 9 mlrd. eurų – iki 2 128,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. rugpjūčio 4 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,5 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,9 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

225,6 mlrd. eurų

+0,5 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,7 mlrd. eurų

+0,2 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

103,4 mlrd. eurų

+1,5 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 671,0 mlrd. eurų

+12,1 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

91,2 mlrd. eurų

–5,1 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 45,2 mlrd. eurų – iki 1 245,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 092 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 299 240 −2 745
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 443 136
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 224 797 −2 881
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 917 3 018
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 432 −235
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 432 −235
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 773 145 −3 116
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 267 −3 083
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 768 704 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 174 −33
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 63 612 295
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 414 778 3 464
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 128 219 9 046
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 286 559 −5 582
8 Valdžios skola eurais 25 735 0
9 Kitas turtas 237 533 −2 477
Visas turtas 4 246 485 −1 795
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 144 744 2 403
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 867 265 83 019
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 245 898 45 200
  2.2 Indėlių galimybė 621 322 37 828
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 44 −9
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 10 436 862
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 273 731 −96 063
  5.1 Valdžiai 147 089 −92 188
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 642 −3 874
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 175 760 6 466
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 889 2 722
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 528 −2 201
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 528 −2 201
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 224 219 997
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 296 0
Visi įsipareigojimai 4 246 485 −1 795

Kontaktai žiniasklaidai