Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 sierpnia 2017 roku

8 sierpnia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4.08.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld EUR, do 260 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

3.08.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 5,6 mld EUR, do 286,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,4 mld EUR, do 1144,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 92,2 mld EUR, do 147,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 40,9 mld EUR, do 151,8 mld EUR. W środę 2.08.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 7,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 4,3 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 621,3 mld EUR (wobec 583,5 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 9 mld EUR, do 2128,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 4.08.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,5 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

4,9 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

225,6 mld EUR

+0,5 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,7 mld EUR

+0,2 mld EUR

−0,1 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

103,4 mld EUR

+1,5 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1671,0 mld EUR

+12,1 mld EUR

−0,2 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

91,2 mld EUR

−5,1 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 45,2 mld EUR, do 1245,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.092 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 299.240 −2.745
  2.1 Należności od MFW 74.443 136
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 224.797 −2.881
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.917 3.018
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.432 −235
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.432 −235
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 773.145 −3.116
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.267 −3.083
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 768.704 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 174 −33
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 63.612 295
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.414.778 3.464
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.128.219 9.046
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 286.559 −5.582
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.735 0
9 Pozostałe aktywa 237.533 −2.477
Aktywa razem 4.246.485 −1.795
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.144.744 2.403
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.867.265 83.019
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.245.898 45.200
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 621.322 37.828
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 44 −9
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 10.436 862
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 273.731 −96.063
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 147.089 −92.188
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.642 −3.874
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 175.760 6.466
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.889 2.722
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.528 −2.201
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.528 −2.201
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 224.219 997
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.296 0
Pasywa razem 4.246.485 −1.795

Kontakt z mediami