Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 4. augustā

2017. gada 8. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 4. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 260 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 3. augusts

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 5.6 mljrd. euro (līdz 286.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 1 144.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 92.2 mljrd. euro (līdz 147.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 40.9 mljrd. euro (līdz 151.8 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 2. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 7.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 4.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 621.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 583.5 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 9 mljrd. euro (līdz 2 128.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 4. augustā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.5 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.9 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

225.6 mljrd. euro

+0.5 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.7 mljrd. euro

+0.2 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

103.4 mljrd. euro

+1.5 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 671.0 mljrd. euro

+12.1 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

91.2 mljrd. euro

–5.1 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 45.2 mljrd. euro (līdz 1 245.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 092 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 299 240 −2 745
  2.1 SVF debitoru parādi 74 443 136
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 224 797 −2 881
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36 917 3 018
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 432 −235
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 432 −235
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 773 145 −3 116
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 267 −3 083
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 768 704 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 174 −33
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 63 612 295
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 414 778 3 464
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 128 219 9 046
  7.2 Pārējie vērtspapīri 286 559 −5 582
8 Valdības parāds euro 25 735 0
9 Pārējie aktīvi 237 533 −2 477
Kopā aktīvi 4 246 485 −1 795
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 144 744 2 403
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 867 265 83 019
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 245 898 45 200
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 621 322 37 828
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 44 −9
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 10 436 862
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 273 731 −96 063
  5.1 Saistības pret valdību 147 089 −92 188
  5.2 Pārējās saistības 126 642 −3 874
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 175 760 6 466
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 889 2 722
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 528 −2 201
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 528 −2 201
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 224 219 997
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 296 0
Kopā pasīvi 4 246 485 −1 795

Kontaktinformācija presei