Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 4. srpnu 2017

8. srpna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. srpna 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 260 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

3. srpna 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 5,6 mld. EUR na 286,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,4 mld. EUR na 1 144,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 92,2 mld. EUR na 147,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 40,9 mld. EUR na 151,8 mld. EUR. Ve středu 2. srpna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 7,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 4,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 621,3 mld. EUR (oproti 583,5 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 9 mld. EUR na 2 128,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 4. srpnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,5 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,9 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

225,6 mld. EUR

+0,5 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

103,4 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 671,0 mld. EUR

+12,1 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

91,2 mld. EUR

-5,1 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 45,2 mld. EUR na 1 245,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 092 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 299 240 −2 745
  2.1 Pohledávky za MMF 74 443 136
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 224 797 −2 881
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 917 3 018
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 432 −235
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 432 −235
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 773 145 −3 116
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 267 −3 083
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 768 704 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 174 −33
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 63 612 295
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 414 778 3 464
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 128 219 9 046
  7.2 Ostatní cenné papíry 286 559 −5 582
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 0
9 Ostatní aktiva 237 533 −2 477
Aktiva celkem 4 246 485 −1 795
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 144 744 2 403
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 867 265 83 019
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 245 898 45 200
  2.2 Vkladová facilita 621 322 37 828
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 44 −9
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 10 436 862
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 273 731 −96 063
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 147 089 −92 188
  5.2 Ostatní závazky 126 642 −3 874
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 175 760 6 466
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 889 2 722
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 528 −2 201
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 528 −2 201
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 224 219 997
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 296 0
Pasiva celkem 4 246 485 −1 795

Kontakty pro média