Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 23. decembrī

2016. gada 28. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 23. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 277.8 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 322.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 9.4 mljrd. euro (līdz 1 126.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 35.8 mljrd. euro (līdz 133.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 37.9 mljrd. euro (līdz 166.9 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 21. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 36.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 32.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 4.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.7 mljrd. euro apmērā. Papildus pirms termiņa tika atmaksāti 14.2 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju pirmās kārtas (ITRMO I) ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem. Turklāt ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otrās kārtas (ITRMO II) ietvaros tika noslēgta trešā operācija 62.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 456 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 422.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 418.4 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 15.5 mljrd. euro (līdz 1 659.5 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 23. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 16. decembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 16. decembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.9 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 204.1 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.0 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 51.2 mljrd. euro +0.6 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 259.4 mljrd. euro +15.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 51.2 mljrd. euro (līdz 930.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 635 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 317 771 −1 685
  2.1 SVF debitoru parādi 77 129 −374
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 240 642 −1 311
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35 535 −1 329
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 273 179
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 273 179
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 589 801 42 364
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 32 877 −3 945
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 556 570 46 102
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 353 207
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 71 658 −8 179
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 982 339 15 237
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 659 471 15 484
  7.2 Pārējie vērtspapīri 322 869 −248
8 Valdības parāds euro 26 437 0
9 Pārējie aktīvi 231 259 8 389
Kopā aktīvi 3 685 708 54 976
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 126 737 9 368
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 353 785 55 685
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 930 862 51 197
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 422 873 4 463
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 49 24
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 8 816 3 929
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 238 016 −33 834
  5.1 Saistības pret valdību 133 075 −35 831
  5.2 Pārējās saistības 104 941 1 998
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 145 688 18 352
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 993 −129
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 431 −1 806
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 431 −1 806
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 219 038 3 411
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 99 527 0
Kopā pasīvi 3 685 708 54 976

Kontaktinformācija presei