De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 december 2016

28 december 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 december 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,1 miljard naar EUR 277,8 miljard.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 322,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 9,4 miljard naar EUR 1.126,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 35,8 miljard naar EUR 133,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 37,9 miljard naar EUR 166,9 miljard. Op woensdag 21 december 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 36,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 32,9 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 4,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 2,7 miljard afgewikkeld. Daarnaast werden in het kader van de eerste reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-I) verstrekte middelen van EUR 14,2 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald. Bovendien werd de derde tender in de tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-II), ten bedrage van EUR 62,2 miljard en met een looptijd van 1.456 dagen, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,4 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 422,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 418,4 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 15,5 miljard naar EUR 1.659,5 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 23 december 2016 Verschil t.o.v. 16 december 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 16 december 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,9 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 204,1 miljard +EUR 0,4 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,0 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 51,2 miljard +EUR 0,6 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.259,4 miljard +EUR 15,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 51,2 miljard naar EUR 930,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.635 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 317.771 −1.685
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.129 −374
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 240.642 −1.311
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.535 −1.329
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.273 179
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.273 179
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 589.801 42.364
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 32.877 −3.945
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 556.570 46.102
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 353 207
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 71.658 −8.179
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.982.339 15.237
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.659.471 15.484
  7.2 Overige waardepapieren 322.869 −248
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.437 0
9 Overige activa 231.259 8.389
Totaal activa 3.685.708 54.976
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.126.737 9.368
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.353.785 55.685
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 930.862 51.197
  2.2 Depositofaciliteit 422.873 4.463
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 49 24
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.816 3.929
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 238.016 −33.834
  5.1 Overheid 133.075 −35.831
  5.2 Overige verplichtingen 104.941 1.998
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.688 18.352
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.993 −129
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.431 −1.806
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.431 −1.806
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 219.038 3.411
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 99.527 0
Totaal passiva 3.685.708 54.976

Contactpersonen voor de media