Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. prosinci 2016

28. prosince 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. prosince 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 1,1 mld. EUR na 277,8 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 322,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 9,4 mld. EUR na 1 126,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 35,8 mld. EUR na 133,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 37,9 mld. EUR na 166,9 mld. EUR. Ve středu 21. prosince 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 36,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 32,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 4,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 2,7 mld. EUR. Kromě toho bylo splaceno před lhůtou splatnosti 14,2 mld. EUR poskytnutých v rámci první série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-I). Dále bylo vypořádáno třetí nabídkové řízení druhé série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-II) ve výši 62,2 mld. EUR se splatností 1 456 dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,4 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 422,9 mld. EUR (ve srovnání s 418,4 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 15,5 mld. EUR na 1 659,5 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 23. prosinci 2016 Rozdíl v porovnání s 16. prosincem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 16. prosincem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 204,1 mld. EUR +0,4 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,0 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 51,2 mld. EUR +0,6 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 259,4 mld. EUR +15,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 51,2 mld. EUR na 930,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 635 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 317 771 −1 685
  2.1 Pohledávky za MMF 77 129 −374
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 240 642 −1 311
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 535 −1 329
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 273 179
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 273 179
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 589 801 42 364
  5.1 Hlavní refinanční operace 32 877 −3 945
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 556 570 46 102
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 353 207
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 71 658 −8 179
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 982 339 15 237
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 659 471 15 484
  7.2 Ostatní cenné papíry 322 869 −248
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 437 0
9 Ostatní aktiva 231 259 8 389
Aktiva celkem 3 685 708 54 976
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 126 737 9 368
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 353 785 55 685
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 930 862 51 197
  2.2 Vkladová facilita 422 873 4 463
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 49 24
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 816 3 929
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 238 016 −33 834
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 133 075 −35 831
  5.2 Ostatní závazky 104 941 1 998
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 145 688 18 352
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 993 −129
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 431 −1 806
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 431 −1 806
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 219 038 3 411
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 99 527 0
Pasiva celkem 3 685 708 54 976

Kontakty pro média