Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 23. prosinca 2016.

28. prosinca 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 23. prosinca 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1,1 mlrd. EUR na 277,8 mlrd. EUR.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,2 mlrd. EUR na 322,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 9,4 mlrd. EUR na 1.126,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 35,8 mlrd. EUR na 133,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 37,9 mlrd. EUR na 166,9 mlrd. EUR. U srijedu, 21. prosinca 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 36,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 32,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 4,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 2,7 mlrd. EUR. Nadalje, prije dospijeća otplaćeno je 14,2 mlrd. EUR dobivenih u sklopu prve serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-I). Osim toga, namirena je treća aukcija u sklopu druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-II) u visini 62,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od 1456 dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,4 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 422,9 mlrd. EUR (u odnosu na 418,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 15,5 mlrd. EUR na 1.659,5 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 23. prosinca 2016. Razlika u odnosu na 16. prosinca 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 16. prosinca 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,9 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 204,1 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,0 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 51,2 mlrd. EUR 0,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.259,4 mlrd. EUR +15,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 51,2 mlrd. EUR na 930,9 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 635 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 317 771 −1 685
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 129 −374
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 240 642 −1 311
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 535 −1 329
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 273 179
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 273 179
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 589 801 42 364
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 32 877 −3 945
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 556 570 46 102
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 353 207
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 71 658 −8 179
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 982 339 15 237
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 659 471 15 484
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 322 869 −248
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 437 0
9 Ostala imovina 231 259 8 389
Ukupno imovina 3 685 708 54 976
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 126 737 9 368
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 353 785 55 685
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 930 862 51 197
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 422 873 4 463
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 49 24
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 816 3 929
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 238 016 −33 834
  5.1 Opća država 133 075 −35 831
  5.2 Ostale obveze 104 941 1 998
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 145 688 18 352
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 993 −129
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 431 −1 806
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 431 −1 806
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 219 038 3 411
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 99 527 0
Ukupno obveze 3 685 708 54 976

Kontaktni podatci za medije