Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. gruodžio 23 d.

2016 m. gruodžio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. gruodžio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 277,8 mlrd. eurų.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 322,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,4 mlrd. eurų – iki 1 126,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35,8 mlrd. eurų – iki 133,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 37,9 mlrd. eurų – iki 166,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. gruodžio 21 d., baigėsi 36,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 32,9 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. gruodžio 23 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 4,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 2,7 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, anksčiau termino buvo grąžinta pirmosios serijos tikslinėms ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms (TITRO I) paskirstyta 14,2 mlrd. eurų suma. Taip pat buvo atlikta trečioji 1 456 dienų trukmės 62,2 mlrd. eurų vertės antrosios serijos tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija (TITRO-II).

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 422,9 mlrd. eurų (palyginti su 418,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 15,5 mlrd. eurų – iki 1 659,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. gruodžio 23 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. gruodžio 16 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. gruodžio 16 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 6,9 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 204,1 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,0 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 51,2 mlrd. eurų +0,6 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 259,4 mlrd. eurų +15,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 51,2 mlrd. eurų – iki 930,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 635 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 317 771 −1 685
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 129 −374
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 240 642 −1 311
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 535 −1 329
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 273 179
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 273 179
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 589 801 42 364
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 32 877 −3 945
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 556 570 46 102
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 353 207
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 71 658 −8 179
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 982 339 15 237
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 659 471 15 484
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 322 869 −248
8 Valdžios skola eurais 26 437 0
9 Kitas turtas 231 259 8 389
Visas turtas 3 685 708 54 976
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 126 737 9 368
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 353 785 55 685
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 930 862 51 197
  2.2 Indėlių galimybė 422 873 4 463
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 49 24
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 816 3 929
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 238 016 −33 834
  5.1 Valdžiai 133 075 −35 831
  5.2 Kiti įsipareigojimai 104 941 1 998
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 145 688 18 352
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 993 −129
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 431 −1 806
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 431 −1 806
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 219 038 3 411
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 527 0
Visi įsipareigojimai 3 685 708 54 976

Kontaktai žiniasklaidai