Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 grudnia 2016 roku

28 grudnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23.12.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,1 mld EUR, do 277,8 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swapowej między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld EUR, do 322,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 9,4 mld EUR, do 1126,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 35,8 mld EUR, do 133,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 37,9 mld EUR, do 166,9 mld EUR. W środę 21.12.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 36,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 32,9 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 4,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,7 mld EUR. Ponadto spłacono przed terminem zapadalności kwotę 14,2 mld EUR z tytułu pierwszej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-I). Dokonano także rozliczenia trzeciego przetargu w drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-II), w kwocie 62,2 mld EUR i z terminem zapadalności 1456 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,4 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 422,9 mld EUR (wobec 418,4 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 15,5 mld EUR, do 1659,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 23.12.2016 Różnica wobec 16.12.2016 – zakup Różnica wobec 16.12.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR -0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,9 mld EUR -0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 204,1 mld EUR +0,4 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,0 mld EUR +0,1 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 51,2 mld EUR +0,6 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1259,4 mld EUR +15,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 51,2 mld EUR, do 930,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.635 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 317.771 −1.685
  2.1 Należności od MFW 77.129 −374
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 240.642 −1.311
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.535 −1.329
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.273 179
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.273 179
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 589.801 42.364
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 32.877 −3.945
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 556.570 46.102
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 353 207
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 71.658 −8.179
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.982.339 15.237
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.659.471 15.484
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 322.869 −248
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.437 0
9 Pozostałe aktywa 231.259 8.389
Aktywa razem 3.685.708 54.976
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.126.737 9.368
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.353.785 55.685
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 930.862 51.197
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 422.873 4.463
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 49 24
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.816 3.929
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 238.016 −33.834
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 133.075 −35.831
  5.2 Pozostałe zobowiązania 104.941 1.998
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 145.688 18.352
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.993 −129
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.431 −1.806
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.431 −1.806
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 219.038 3.411
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.527 0
Pasywa razem 3.685.708 54.976

Kontakt z mediami