Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.12.2016

28.12.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.12.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,1 miljardilla eurolla 277,8 miljardiin euroon.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 322,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 9,4 miljardilla eurolla 1 126,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 35,8 miljardilla eurolla 133,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 37,9 miljardilla eurolla 166,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.12.2016 erääntyi 36,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 32,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 4,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 2,7 miljardin euron rahoitusoperaatio. Viikon aikana maksettiin ensimmäisen sarjan kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä takaisin ennen eräpäivää 14,2 miljardia euroa. Lisäksi toisessa kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjassa suoritettiin kolmas rahoitusoperaatio, ja siinä jaettiin 62,2 miljardia euroa. Operaation maturiteetti on 1 456 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 422,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 418,4 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 15,5 miljardilla eurolla 1 659,5 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 23.12.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,9 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 204,1 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,0 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 51,2 miljardia euroa +0,6 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 259,4 miljardia euroa +15,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 51,2 miljardilla eurolla 930,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 635 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 317 771 −1 685
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 129 −374
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 240 642 −1 311
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 535 −1 329
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 273 179
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 273 179
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 589 801 42 364
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 32 877 −3 945
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 556 570 46 102
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 353 207
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 71 658 −8 179
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 982 339 15 237
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 659 471 15 484
  7.2 Muut arvopaperit 322 869 −248
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 437 0
9 Muut saamiset 231 259 8 389
Vastaavaa yhteensä 3 685 708 54 976
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 126 737 9 368
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 353 785 55 685
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 930 862 51 197
  2.2 Talletusmahdollisuus 422 873 4 463
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 49 24
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 816 3 929
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 238 016 −33 834
  5.1 Julkisyhteisöt 133 075 −35 831
  5.2 Muut 104 941 1 998
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 145 688 18 352
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 993 −129
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 431 −1 806
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 431 −1 806
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 219 038 3 411
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 99 527 0
Vastattavaa yhteensä 3 685 708 54 976

Yhteyshenkilöt