Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 december 2016

28 december 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 23 december 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljard EUR till 277,8 miljarder EUR.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 322,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 9,4 miljarder EUR till 1 126,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 35,8 miljarder EUR till 133,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 37,9 miljarder EUR till 166,9 miljarder EUR. Onsdagen den 21 december 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 36,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 32,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 4,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 2,7 miljarder EUR. Dessutom återbetalades 14,2 miljarder EUR som utbetalats under den första serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO I) före förfallodagen. Vidare avvecklades det tredje anbudet i den andra serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II), uppgående till ett belopp på 62,2 miljarder EUR och med en löptid på 1 456 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,4 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 422,9 miljarder EUR (jämfört med 418,4 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 15,5 miljarder EUR till 1 659,5 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 23 december 2016 Förändring jämfört med den 16 december 2016 – Köp Förändring jämfört med den 16 december 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,9 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 204,1 miljarder EUR +0,4 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,0 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 51,2 miljarder EUR +0,6 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 259,4 miljarder EUR +15,1 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 51,2 miljarder EUR till 930,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.635 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 317.771 −1.685
  2.1 Fordringar på IMF 77.129 −374
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 240.642 −1.311
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.535 −1.329
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.273 179
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.273 179
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 589.801 42.364
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 32.877 −3.945
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 556.570 46.102
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 353 207
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 71.658 −8.179
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.982.339 15.237
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.659.471 15.484
  7.2 Andra värdepapper 322.869 −248
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.437 0
9 Övriga tillgångar 231.259 8.389
Summa tillgångar 3.685.708 54.976
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.126.737 9.368
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.353.785 55.685
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 930.862 51.197
  2.2 Inlåningsfacilitet 422.873 4.463
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 49 24
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.816 3.929
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 238.016 −33.834
  5.1 Offentliga sektorn 133.075 −35.831
  5.2 Övriga skulder 104.941 1.998
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 145.688 18.352
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.993 −129
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.431 −1.806
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.431 −1.806
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 219.038 3.411
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 99.527 0
Summa skulder 3.685.708 54.976

Kontakt för media