Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. detsember 2016

28. detsember 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

23. detsembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,1 miljardi euro võrra 277,8 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 322,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 9,4 miljardi euro võrra 1126,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 35,8 miljardi euro võrra 133,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 37,9 miljardi euro võrra 166,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. detsembril 2016 möödus 36,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 32,9 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 4,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,7 miljardit eurot. Lisaks maksti enne tähtaja möödumist tagasi 14,2 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati esimese seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega (TLTRO-I). Peale selle arveldati teise seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-II) kolmas pakkumine väärtusega 62,2 miljardit eurot ja tähtajaga 1456 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 422,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 418,4 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 15,5 miljardi euro võrra 1659,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 23. detsember 2016 Erinevus võrreldes 16. detsembriga 2016 – ost Erinevus võrreldes 16. detsembriga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 12,8 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,9 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 204,1 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,0 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 51,2 miljardit eurot +0,6 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1259,4 miljardit eurot +15,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 51,2 miljardi euro võrra 930,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 635 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 317 771 −1 685
  2.1 Nõuded RVFle 77 129 −374
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 240 642 −1 311
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 535 −1 329
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 273 179
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 273 179
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 589 801 42 364
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 32 877 −3 945
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 556 570 46 102
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 353 207
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 71 658 −8 179
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 982 339 15 237
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 659 471 15 484
  7.2 Muud väärtpaberid 322 869 −248
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 437 0
9 Muud varad 231 259 8 389
Varad kokku 3 685 708 54 976
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 126 737 9 368
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 353 785 55 685
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 930 862 51 197
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 422 873 4 463
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 49 24
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 816 3 929
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 238 016 −33 834
  5.1 Valitsussektor 133 075 −35 831
  5.2 Muud kohustused 104 941 1 998
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 145 688 18 352
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 993 −129
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 431 −1 806
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 431 −1 806
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 219 038 3 411
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 99 527 0
Kohustused kokku 3 685 708 54 976

Kontaktandmed