Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. december 2016

28. december 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. december 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,1 mia. euro til 277,8 mia. euro.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 322,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 9,4 mia. euro til 1.126,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 35,8 mia. euro til 133,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 37,9 mia. euro til 166,9 mia. euro. Onsdag den 21. december 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 36,8 mia. euro, og en ny på 32,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 4,6 mia. euro, og en ny på 2,7 mia. euro blev afviklet. Desuden blev 14,2 mia. euro, som var tilført under den første serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-I), tilbagebetalt før udløb. Ydermere afvikledes den tredje auktion i den anden serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-II) til et beløb på 62,2 mia. euro med en løbetid på 1.456 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,4 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 422,9 mia. euro (mod 418,4 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 15,5 mia. euro til 1.659,5 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 23. december 2016 Ændring i forhold til 16. december 2016 – opkøb Ændring i forhold til 16. december 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 12,8 mia. euro - -0,2 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,9 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 204,1 mia. euro +0,4 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,0 mia. euro +0,1 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 51,2 mia. euro +0,6 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.259,4 mia. euro +15,1 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 51,2 mia. euro til 930,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.635 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 317.771 −1.685
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.129 −374
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 240.642 −1.311
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.535 −1.329
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.273 179
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.273 179
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 589.801 42.364
  5.1 Primære markedsoperationer 32.877 −3.945
  5.2 Langfristede markedsoperationer 556.570 46.102
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 353 207
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 71.658 −8.179
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.982.339 15.237
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.659.471 15.484
  7.2 Andre værdipapirer 322.869 −248
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.437 0
9 Andre aktiver 231.259 8.389
Aktiver i alt 3.685.708 54.976
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.126.737 9.368
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.353.785 55.685
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 930.862 51.197
  2.2 Indlånsfacilitet 422.873 4.463
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 49 24
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.816 3.929
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 238.016 −33.834
  5.1 Offentlig forvaltning og service 133.075 −35.831
  5.2 Andre forpligtelser 104.941 1.998
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 145.688 18.352
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.993 −129
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.431 −1.806
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.431 −1.806
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 219.038 3.411
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 99.527 0
Passiver i alt 3.685.708 54.976

Medie- og pressehenvendelser