Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 декември 2016 г.

28 декември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 23 декември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1,1 млрд. евро до 277,8 млрд. евро.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 322,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 9,4 млрд. евро до 1126,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 35,8 млрд. евро до 133,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 37,9 млрд. евро до 166,9 млрд. евро. На 21 декември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 36,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 32,9 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 4,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 2,7 млрд. евро. Освен това 14,2 млрд. евро, предоставени в рамките на първата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-I), бяха изплатени преди падеж. Също така беше извършено плащането по третата тръжна процедура от втората поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-II) на стойност 62,2 млрд. евро с матуритет 1456 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,4 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 422,9 млрд. евро (при 418,4 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 15,5 млрд. евро до 1659,5 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 23 декември 2016 г. Разлика спрямо 16 декември 2016 г. – покупки Разлика спрямо 16 декември 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 12,8 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,9 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 204,1 млрд. евро +0,4 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 23,0 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 51,2 млрд. евро +0,6 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1259,4 млрд. евро +15,1 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 51,2 млрд. евро до 930,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 635 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 317 771 −1 685
  2.1 Вземания от МВФ 77 129 −374
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 240 642 −1 311
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 535 −1 329
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 273 179
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 273 179
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 589 801 42 364
  5.1 Основни операции по рефинансиране 32 877 −3 945
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 556 570 46 102
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 353 207
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 71 658 −8 179
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 982 339 15 237
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 659 471 15 484
  7.2 Други ценни книжа 322 869 −248
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 437 0
9 Други активи 231 259 8 389
Общо активи 3 685 708 54 976
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 126 737 9 368
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 353 785 55 685
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 930 862 51 197
  2.2 Депозитно улеснение 422 873 4 463
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 49 24
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 816 3 929
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 238 016 −33 834
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 133 075 −35 831
  5.2 Други задължения 104 941 1 998
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 145 688 18 352
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 993 −129
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 431 −1 806
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 431 −1 806
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 219 038 3 411
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 99 527 0
Общо пасиви 3 685 708 54 976

Данни за контакт за медиите