Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. decembru 2016

28. decembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. decembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,1 mld. EUR na 277,8 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,2 mld. EUR na 322,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 9,4 mld. EUR na 1 126,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 35,8 mld. EUR na 133,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 37,9 mld. EUR na 166,9 mld. EUR. V stredu 21. decembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 36,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 32,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 4,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 2,7 mld. EUR. Okrem toho bolo z prvej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-I) predčasne splatených 14,2 mld. EUR. Zároveň sa uskutočnil tretí tender druhej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-II) v hodnote 62,2 mld. EUR so splatnosťou 1 456 dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 422,9 mld. EUR (v porovnaní so 418,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 15,5 mld. EUR na 1 659,5 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 23. decembru 2016 Zmena oproti 16. decembru 2016: nákup Zmena oproti 16. decembru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 12,8 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 204,1 mld. EUR +0,4 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,0 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 51,2 mld. EUR +0,6 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 259,4 mld. EUR +15,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 51,2 mld. EUR na 930,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 635 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 317 771 −1 685
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 129 −374
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 240 642 −1 311
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 535 −1 329
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 273 179
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 273 179
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 589 801 42 364
  5.1 Hlavné refinančné operácie 32 877 −3 945
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 556 570 46 102
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 353 207
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 71 658 −8 179
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 982 339 15 237
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 659 471 15 484
  7.2 Ostatné cenné papiere 322 869 −248
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 437 0
9 Ostatné aktíva 231 259 8 389
Aktíva spolu 3 685 708 54 976
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 126 737 9 368
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 353 785 55 685
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 930 862 51 197
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 422 873 4 463
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 49 24
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 816 3 929
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 238 016 −33 834
  5.1 Verejná správa 133 075 −35 831
  5.2 Ostatné záväzky 104 941 1 998
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 145 688 18 352
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 993 −129
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 431 −1 806
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 431 −1 806
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 219 038 3 411
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 99 527 0
Pasíva spolu 3 685 708 54 976

Kontakt pre médiá