Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. decembra 2016

28. december 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. decembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,1 milijarde EUR na 277,8 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 322,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 9,4 milijarde EUR na 1.126,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 35,8 milijarde EUR na 133,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 37,9 milijarde EUR na 166,9 milijarde EUR. V sredo, 21. decembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 36,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 32,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 4,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 2,7 milijarde EUR. Poleg tega je bilo 14,2 milijarde EUR iz prve serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega financiranja (CUODR-I) odplačanih pred zapadlostjo. Obenem je bilo v tretji avkciji v okviru druge serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-II) poravnanih 62,2 milijarde EUR z zapadlostjo 1.456 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 422,9 milijarde EUR (v primerjavi s 418,4 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 15,5 milijarde EUR na 1.659,5 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 23. decembra 2016 Razlika od 16. decembra 2016 – kupljeno Razlika od 16. decembra 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,9 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 204,1 milijarde EUR +0,4 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,0 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 51,2 milijarde EUR +0,6 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.259,4 milijarde EUR +15,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 51,2 milijarde EUR na 930,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.635 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 317.771 −1.685
  2.1 Terjatve do MDS 77.129 −374
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 240.642 −1.311
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 35.535 −1.329
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.273 179
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.273 179
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 589.801 42.364
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 32.877 −3.945
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 556.570 46.102
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 353 207
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 71.658 −8.179
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.982.339 15.237
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.659.471 15.484
  7.2 Drugi vrednostni papirji 322.869 −248
8 Javni dolg v eurih 26.437 0
9 Druga sredstva 231.259 8.389
Skupaj sredstva 3.685.708 54.976
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.126.737 9.368
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.353.785 55.685
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 930.862 51.197
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 422.873 4.463
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 49 24
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.816 3.929
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 238.016 −33.834
  5.1 Sektor država 133.075 −35.831
  5.2 Druge obveznosti 104.941 1.998
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 145.688 18.352
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.993 −129
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.431 −1.806
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.431 −1.806
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 219.038 3.411
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 99.527 0
Skupaj obveznosti 3.685.708 54.976

Stiki za medije