Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 december 2016

20 december 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 december 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 2,8 miljard naar EUR 278,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
15 december 2016 21-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,5 miljard USD 4,3 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 323,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3 miljard naar EUR 1.117,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 24 miljard naar EUR 168,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 34,5 miljard naar EUR 129 miljard. Op woensdag 14 december 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 35,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 36,8 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 418,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 451,9 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17,5 miljard naar EUR 1.644 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 16 december 2016 Verschil t.o.v. 9 december 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 9 december 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,0 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,0 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 204,0 miljard +EUR 0,6 miljard -EUR 0,3 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,1 miljard +EUR 0,4 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 50,6 miljard +EUR 0,7 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.244,3 miljard +EUR 16,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 10,6 miljard naar EUR 879,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.634 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 319.456 2.923
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.503 29
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 241.953 2.894
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.864 804
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.094 154
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.094 154
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 547.437 986
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 36.822 1.060
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 510.468 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 147 −74
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 79.837 −1.843
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.967.103 16.515
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.643.986 17.474
  7.2 Overige waardepapieren 323.117 −959
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.437 −2
9 Overige activa 222.870 1.422
Totaal activa 3.630.732 20.959
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.117.369 3.040
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.298.100 −22.875
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 879.665 10.647
  2.2 Depositofaciliteit 418.410 −33.460
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 25 −62
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.887 1.505
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 271.849 22.812
  5.1 Overheid 168.906 24.005
  5.2 Overige verplichtingen 102.943 −1.194
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 127.335 15.328
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.122 877
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.237 17
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.237 17
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 215.627 256
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 99.527 1
Totaal passiva 3.630.732 20.959

Contactpersonen voor de media