Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. december 2016

20. december 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. december 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 2,8 mia. euro til 278,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
15. december 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 21 dage USD 1,5 mia. USD 4,3 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1 mia. euro til 323,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3 mia. euro til 1.117,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 24 mia. euro til 168,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 34,5 mia. euro til 129 mia. euro. Onsdag den 14. december 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 35,8 mia. euro, og en ny på 36,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 418,4 mia. euro (mod 451,9 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17,5 mia. euro til 1.644 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 16. december 2016 Ændring i forhold til 9. december 2016 – opkøb Ændring i forhold til 9. december 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 13,0 mia. euro - -0,2 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,0 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 204,0 mia. euro +0,6 mia. euro -0,3 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,1 mia. euro +0,4 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 50,6 mia. euro +0,7 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.244,3 mia. euro +16,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 10,6 mia. euro til 879,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.634 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 319.456 2.923
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.503 29
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 241.953 2.894
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.864 804
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.094 154
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.094 154
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 547.437 986
  5.1 Primære markedsoperationer 36.822 1.060
  5.2 Langfristede markedsoperationer 510.468 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 147 −74
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 79.837 −1.843
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.967.103 16.515
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.643.986 17.474
  7.2 Andre værdipapirer 323.117 −959
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.437 −2
9 Andre aktiver 222.870 1.422
Aktiver i alt 3.630.732 20.959
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.117.369 3.040
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.298.100 −22.875
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 879.665 10.647
  2.2 Indlånsfacilitet 418.410 −33.460
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 25 −62
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.887 1.505
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 271.849 22.812
  5.1 Offentlig forvaltning og service 168.906 24.005
  5.2 Andre forpligtelser 102.943 −1.194
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 127.335 15.328
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 7.122 877
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.237 17
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.237 17
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 215.627 256
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 99.527 1
Passiver i alt 3.630.732 20.959

Medie- og pressehenvendelser