Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. detsember 2016

20. detsember 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

16. detsembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 2,8 miljardi euro võrra 278,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
15. detsember 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 21 päeva 1,5 miljardit USA dollarit 4,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 323,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3 miljardi euro võrra 1117,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 24 miljardi euro võrra 168,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 34,5 miljardi euro võrra 129 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. detsembril 2016 möödus 35,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 36,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 418,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 451,9 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17,5 miljardi euro võrra 1644 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 16. detsember 2016 Erinevus võrreldes 9. detsembriga 2016 – ost Erinevus võrreldes 9. detsembriga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 13,0 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 204,0 miljardit eurot +0,6 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,1 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 50,6 miljardit eurot +0,7 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1244,3 miljardit eurot +16,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 10,6 miljardi euro võrra 879,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 634 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 319 456 2 923
  2.1 Nõuded RVFle 77 503 29
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 241 953 2 894
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 864 804
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 094 154
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 094 154
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 547 437 986
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 36 822 1 060
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 510 468 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 147 −74
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 79 837 −1 843
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 967 103 16 515
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 643 986 17 474
  7.2 Muud väärtpaberid 323 117 −959
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 437 −2
9 Muud varad 222 870 1 422
Varad kokku 3 630 732 20 959
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 117 369 3 040
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 298 100 −22 875
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 879 665 10 647
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 418 410 −33 460
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 25 −62
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 887 1 505
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 271 849 22 812
  5.1 Valitsussektor 168 906 24 005
  5.2 Muud kohustused 102 943 −1 194
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 127 335 15 328
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 122 877
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 237 17
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 237 17
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 215 627 256
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 99 527 1
Kohustused kokku 3 630 732 20 959

Kontaktandmed