Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 декември 2016 г.

20 декември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 16 декември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 2,8 млрд. евро до 278,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
15 декември 2016 г. 21-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,5 млрд. щатски долара 4,3 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 323,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3 млрд. евро до 1117,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 24 млрд. евро до 168,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 34,5 млрд. евро до 129 млрд. евро. На 14 декември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 35,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 36,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 418,4 млрд. евро (при 451,9 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17,5 млрд. евро до 1644 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 16 декември 2016 г. Разлика спрямо 9 декември 2016 г. – покупки Разлика спрямо 9 декември 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 13,0 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 204,0 млрд. евро +0,6 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 23,1 млрд. евро +0,4 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 50,6 млрд. евро +0,7 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1244,3 млрд. евро +16,3 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 10,6 млрд. евро до 879,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 634 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 319 456 2 923
  2.1 Вземания от МВФ 77 503 29
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 241 953 2 894
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 864 804
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 094 154
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 094 154
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 547 437 986
  5.1 Основни операции по рефинансиране 36 822 1 060
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 510 468 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 147 −74
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 79 837 −1 843
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 967 103 16 515
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 643 986 17 474
  7.2 Други ценни книжа 323 117 −959
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 437 −2
9 Други активи 222 870 1 422
Общо активи 3 630 732 20 959
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 117 369 3 040
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 298 100 −22 875
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 879 665 10 647
  2.2 Депозитно улеснение 418 410 −33 460
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 25 −62
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 4 887 1 505
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 271 849 22 812
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 168 906 24 005
  5.2 Други задължения 102 943 −1 194
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 127 335 15 328
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 122 877
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 237 17
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 237 17
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 215 627 256
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 99 527 1
Общо пасиви 3 630 732 20 959

Данни за контакт за медиите