Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. decembra 2016

20. december 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. decembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 2,8 milijarde EUR na 278,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
15. december 2016 21-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,5 mrd USD 4,3 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1 milijardo EUR na 323,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3 milijarde EUR na 1.117,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 24 milijard EUR na 168,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 34,5 milijarde EUR na 129 milijard EUR. V sredo, 14. decembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 35,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 36,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 418,4 milijarde EUR (v primerjavi s 451,9 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17,5 milijarde EUR na 1.644 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 16. decembra 2016 Razlika od 9. decembra 2016 – kupljeno Razlika od 9. decembra 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 13,0 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,0 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 204,0 milijarde EUR +0,6 milijarde EUR –0,3 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,1 milijarde EUR +0,4 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 50,6 milijarde EUR +0,7 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.244,3 milijarde EUR +16,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 10,6 milijarde EUR na 879,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.634 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 319.456 2.923
  2.1 Terjatve do MDS 77.503 29
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 241.953 2.894
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 36.864 804
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.094 154
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.094 154
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 547.437 986
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 36.822 1.060
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 510.468 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 147 −74
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 79.837 −1.843
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.967.103 16.515
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.643.986 17.474
  7.2 Drugi vrednostni papirji 323.117 −959
8 Javni dolg v eurih 26.437 −2
9 Druga sredstva 222.870 1.422
Skupaj sredstva 3.630.732 20.959
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.117.369 3.040
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.298.100 −22.875
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 879.665 10.647
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 418.410 −33.460
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 25 −62
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 4.887 1.505
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 271.849 22.812
  5.1 Sektor država 168.906 24.005
  5.2 Druge obveznosti 102.943 −1.194
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 127.335 15.328
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.122 877
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.237 17
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.237 17
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 215.627 256
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 99.527 1
Skupaj obveznosti 3.630.732 20.959

Stiki za medije