Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 december 2016

20 december 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 16 december 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 2,8 miljarder EUR till 278,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
15 december 2016 21-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,5 miljarder USD 4,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1 miljard EUR till 323,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 1 117,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 24 miljarder EUR till 168,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 34,5 miljarder EUR till 129 miljarder EUR. Onsdagen den 14 december 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 35,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 36,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 418,4 miljarder EUR (jämfört med 451,9 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17,5 miljarder EUR till 1 644 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 16 december 2016 Förändring jämfört med den 9 december 2016 – Köp Förändring jämfört med den 9 december 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 13,0 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,0 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 204,0 miljarder EUR +0,6 miljarder EUR -0,3 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,1 miljarder EUR +0,4 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 50,6 miljarder EUR +0,7 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 244,3 miljarder EUR +16,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 10,6 miljarder EUR till 879,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.634 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 319.456 2.923
  2.1 Fordringar på IMF 77.503 29
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 241.953 2.894
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.864 804
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.094 154
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.094 154
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 547.437 986
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 36.822 1.060
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 510.468 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 147 −74
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 79.837 −1.843
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.967.103 16.515
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.643.986 17.474
  7.2 Andra värdepapper 323.117 −959
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.437 −2
9 Övriga tillgångar 222.870 1.422
Summa tillgångar 3.630.732 20.959
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.117.369 3.040
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.298.100 −22.875
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 879.665 10.647
  2.2 Inlåningsfacilitet 418.410 −33.460
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 25 −62
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.887 1.505
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 271.849 22.812
  5.1 Offentliga sektorn 168.906 24.005
  5.2 Övriga skulder 102.943 −1.194
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 127.335 15.328
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.122 877
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.237 17
  8.1 Inlåning och övriga skulder 12.237 17
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 215.627 256
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 99.527 1
Summa skulder 3.630.732 20.959

Kontakt för media