Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 16. decembrī

2016. gada 20. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 16. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 278.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 15. decembrī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 21 diena 1.5 mljrd. ASV dolāru 4.3 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 323.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 1 117.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 24 mljrd. euro (līdz 168.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 34.5 mljrd. euro (līdz 129 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 14. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 35.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 36.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 418.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 451.9 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17.5 mljrd. euro (līdz 1 644 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 16. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 9. decembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 9. decembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.0 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 204.0 mljrd. euro +0.6 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.1 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 50.6 mljrd. euro +0.7 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 244.3 mljrd. euro +16.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 10.6 mljrd. euro (līdz 879.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 634 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 319 456 2 923
  2.1 SVF debitoru parādi 77 503 29
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 241 953 2 894
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36 864 804
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 094 154
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 094 154
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 547 437 986
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 36 822 1 060
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 510 468 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 147 −74
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 79 837 −1 843
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 967 103 16 515
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 643 986 17 474
  7.2 Pārējie vērtspapīri 323 117 −959
8 Valdības parāds euro 26 437 −2
9 Pārējie aktīvi 222 870 1 422
Kopā aktīvi 3 630 732 20 959
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 117 369 3 040
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 298 100 −22 875
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 879 665 10 647
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 418 410 −33 460
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 25 −62
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 887 1 505
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 271 849 22 812
  5.1 Saistības pret valdību 168 906 24 005
  5.2 Pārējās saistības 102 943 −1 194
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 127 335 15 328
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 122 877
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 237 17
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 237 17
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 215 627 256
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 99 527 1
Kopā pasīvi 3 630 732 20 959

Kontaktinformācija presei