Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 16. prosinca 2016.

20. prosinca 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 16. prosinca 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 2,8 mlrd. EUR na 278,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
15. prosinca 2016. 21-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1,5 mlrd. USD 4,3 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1 mlrd. EUR na 323,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3 mlrd. EUR na 1.117,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 24 mlrd. EUR na 168,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 34,5 mlrd. EUR na 129 mlrd. EUR. U srijedu, 14. prosinca 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 35,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 36,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 418,4 mlrd. EUR (u odnosu na 451,9 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17,5 mlrd. EUR na 1.644 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 16. prosinca 2016. Razlika u odnosu na 9. prosinca 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 9. prosinca 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 13,0 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 204,0 mlrd. EUR +0,6 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,1 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 50,6 mlrd. EUR +0,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.244,3 mlrd. EUR +16,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 10,6 mlrd. EUR na 879,7 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 634 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 319 456 2 923
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 503 29
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 241 953 2 894
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 36 864 804
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 094 154
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 094 154
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 547 437 986
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 36 822 1 060
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 510 468 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 147 −74
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 79 837 −1 843
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 967 103 16 515
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 643 986 17 474
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 323 117 −959
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 437 −2
9 Ostala imovina 222 870 1 422
Ukupno imovina 3 630 732 20 959
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 117 369 3 040
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 298 100 −22 875
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 879 665 10 647
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 418 410 −33 460
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 25 −62
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 4 887 1 505
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 271 849 22 812
  5.1 Opća država 168 906 24 005
  5.2 Ostale obveze 102 943 −1 194
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 127 335 15 328
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 122 877
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 12 237 17
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 237 17
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 215 627 256
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 99 527 1
Ukupno obveze 3 630 732 20 959

Kontaktni podatci za medije