Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 grudnia 2016 roku

20 grudnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16.12.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 2,8 mld EUR, do 278,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
15.12.2016 21-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,5 mld USD 4,3 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1 mld EUR, do 323,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3 mld EUR, do 1117,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 24 mld EUR, do 168,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 34,5 mld EUR, do 129 mld EUR. W środę 14.12.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 35,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 36,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 418,4 mld EUR (wobec 451,9 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17,5 mld EUR, do 1644 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 16.12.2016 Różnica wobec 9.12.2016 – zakup Różnica wobec 9.12.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 13,0 mld EUR -0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 204,0 mld EUR +0,6 mld EUR -0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,1 mld EUR +0,4 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 50,6 mld EUR +0,7 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1244,3 mld EUR +16,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 10,6 mld EUR, do 879,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.634 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 319.456 2.923
  2.1 Należności od MFW 77.503 29
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 241.953 2.894
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.864 804
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.094 154
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.094 154
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 547.437 986
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 36.822 1.060
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 510.468 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 147 −74
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 79.837 −1.843
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.967.103 16.515
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.643.986 17.474
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 323.117 −959
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.437 −2
9 Pozostałe aktywa 222.870 1.422
Aktywa razem 3.630.732 20.959
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.117.369 3.040
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.298.100 −22.875
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 879.665 10.647
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 418.410 −33.460
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 25 −62
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.887 1.505
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 271.849 22.812
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 168.906 24.005
  5.2 Pozostałe zobowiązania 102.943 −1.194
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 127.335 15.328
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.122 877
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.237 17
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.237 17
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 215.627 256
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.527 1
Pasywa razem 3.630.732 20.959

Kontakt z mediami